Doelstelling


In haar statuten is de doelstelling van de Stichting Oude Kerk Zoetermeer als volgt omschreven:

1. De stichting heeft ten doel het in stand houden van de Oude Kerk en zijn inrichting te Zoetermeer als kerkgebouw en als cultuurhistorisch monument.

2. De stichting tracht dit doel onder meer te bereiken door:

  • het wekken van belangstelling in brede kring voor het behoud van de Oude Kerk in Zoetermeer;
  • het bevorderen van de aandacht voor en de uitvoering van de klassieke muziek en het bevorderen van het aanbod van klassieke muziek in de ruimste zin van het woord voor de bewoners van Zoetermeer en omstreken door middel van concerten in de Oude Kerk te Zoetermeer;
  • het in standhouden en doen functioneren van een carillon in de toren van de Oude Kerk aan de Dorpsstraat te Zoetermeer;
  • het bijeenbrengen van gelden en het bestemmen daarvan voor het in stand houden van, het geven van bekendheid aan en het organiseren van bespelingen op bedoeld carillon en al hetgeen in de ruimste zin daarmee verband houdt;
  • het dienen van de materiële en immateriële belangen van de senioren in of nabij het dorpscentrum van Zoetermeer en het bevorderen van hun welzijn - in de meest ruime zin van het woord;
  • het beschikbaar stellen van financiële middelen voor de uitvoering van het onderhoud, noodzakelijk herstel en verbetervoorstellen van het gebouw en zijn inrichting die in overleg met het College van Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente te Zoetermeer zijn vastgesteld;
  • zulks al of niet in samenwerking met derden en met inbegrip van het verrichten en bevorderen van alle handelingen die daarmede direct of indirect verband houden, alles in de meest ruime zin des woords.

3. De stichting beoogt niet het maken van winst

Mocht u onze statuten in zijn geheel willen lezen dan sturen wij u graag per e-mail of per post een exemplaar toe. U kunt de statuten aanvragen via ons contactformulier.

Stichting Oude Kerk Zoetermeer

Privacyverklaring

Contact Webmaster

Volg ons ook op Facebook:
Wilt u op de hoogte blijven van ons laatste nieuws? Schrijf u dan in op onze Nieuwsbrief.

Inschrijven